วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วยนางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษและนางสาวนฤมล นำจันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช