การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่
1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ ของแผน/งาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค           ในการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส
ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี    และให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 4  ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ
1.3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

              การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่

              1. การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สงป.301, สงป.302)

              2. การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ ของแผน/งาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค (ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561)           

              ในการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส  ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1 และข้อ 2 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี    และให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 
                      ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 12 มกราคม ของปีงบประมาณ
                      ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 12 เมษายน ของปีงบประมาณ 
                      ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ
                      ไตรมาสที่ 4  ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ

              3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2018 เวลา 09:53 น.)