วันที่ 16 มกราคม 2561 นางวิภา จิรจินดากุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและคณะ เข้าพบผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด