วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 คณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม โดยมีการรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง