25610212วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน เพื่อประสานความร่วมมือให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนากำลังคน ตามเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต