reo7_5Mar2018วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในการจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยดำเนิการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ณ โรงแรม ID Residences วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้(เอส.แบค.) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ นางวิภา จิรจินดากุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค คือ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานการส่งเสริม สนับสนุน การดูแลและจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรของทุกหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วยจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการบรรยาย ที่นี่
reo7_5Mar2018วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในการจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยดำเนิการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
โรงแรม ID Residences วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้(เอส.แบค.) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ นางวิภา จิรจินดากุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค คือ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานการส่งเสริม สนับสนุน การดูแลและจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรของทุกหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วยจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในการจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยดำเนิการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3)ณ โรงแรม ID Residences วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้(เอส.แบค.) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตในการนี้ นางวิภา จิรจินดากุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค คือ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานการส่งเสริม สนับสนุน การดูแลและจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรของทุกหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วยจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2018 เวลา 15:19 น.)