100_8155_resizeเมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นายเจน แผลงเดชา นายปราโมทย์ กิ่งแก้ว นางภัทรนันท์ นาควิจิตร นางศิรดา จันทร์เดิม เป็นตัวแทนของสำนักฯ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาในหลวงของเรา ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ยะลา และร่วมแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการสังกัด สบย.1-12 และ กทม. ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2553 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับข้าราชการจาก สบย.ทั่วประเทศ

เจน  แผลงเดชา รายงาน/ภัทรานันท์ นาควิจิตร ภาพ