- แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการและหรือความคาดหวัง

ของผู้รับบริการ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7