แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
มากที่สุด
7  70%
มาก
3  30%
ปานกลาง
0  0%
น้อย
0  0%
น้อยทีสุด
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  10
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017 เวลา 12:07 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 15:57 น.