วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 และนายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนสตรีระนอง และมีกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะด้วย