1111นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปการดำเนินด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 และวางแผนสำหรับการบริหารจัดการภารกิจข้อมูลกลาง ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และบรรยายพิเศษเรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2554 และเกี่ยวกับนโยบายในปีงบประมาณ 2555

การดา ชูแก้ว  รายงาน/ภาพ