100_4471ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และคณะตัวแทนของข้าราชการลูกจ้างจาก สบย.10 ได้เข้าอวยพรปีใหม่และขอพรจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555

เจน  แผลงเดชา  ภาพ/รายงาน