10_25570410_2วันที่ 10 เมษายน 2557 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้ารดน้ำขอพรจาก ท่านสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อองค์กร ในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557