DSC_0063_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สบย. 10 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ”การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และการวางแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ”  ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2554  ณ โรงแรมออร์คิดเดเซีย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 34 คน ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุป ทบทวนผลการดำเนินงาน ของ สบย.10 ปัญหา อุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553  และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ญาดา วงศ์ดาว  รายงาน/ภาพ