SAM_0650_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ให้การต้อนรับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ในการฝึกอบรมประชาชนที่มีจิตอาสาสมัครเป็นตำรวจชุมชน ตามโครงการตำรวจชุมชน เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ ในการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตลอดจนปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10

ภัทรานันทน์ ภาพ/รายงาน