18032556วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย การพัฒนาคุณภาพ สร้างโอกาส และกระจายโอกาสทางการศึกษา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย ตามนโย666บายรัฐบาล ภาคใต้ : จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องออร์คิด แกรนด์บอลรูม โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต

ศุภกิตติ์ ภาพ/รายงาน