ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายกมล ศิริบรรณ) พร้อมด้วยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติราชการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ โรงเรียนบ้านเกาะพยาม, กศน.ตำบลเกาะพยาม, บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ตำบลเกาะพยาม, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง, ศูนย์อาเซียนศึกษาจังหวัดระนอง, บ้านหนังสืออัจฉริยะ และกศน.เพื่อคนพิการ กศน.เมืองระนอง ณ จังหวัดระนอง
ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน

10_25570331_1ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายกมล ศิริบรรณ) พร้อมด้วยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติราชการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ โรงเรียนบ้านเกาะพยาม, กศน.ตำบลเกาะพยาม, บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ตำบลเกาะพยาม, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง, ศูนย์อาเซียนศึกษาจังหวัดระนอง, บ้านหนังสืออัจฉริยะ และกศน.เพื่อคนพิการ กศน.เมืองระนอง ณ จังหวัดระนอง

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน