reo7_20180309
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิสิต ชายภักตร์ รอองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานรับการตรวจประเมิน ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากคณะผู้ประเมินจากกลุ่มพัฒนาระบบการบริหารราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และทราบผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตลอดจนให้มีข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิสิต ชายภักตร์ รอองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานรับการตรวจประเมิน ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากคณะผู้ประเมินจากกลุ่มพัฒนาระบบการบริหารราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และทราบผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตลอดจนให้มีข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ